ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "РИЛА"
МЕНЮ
Местоположение

Местоположение

 

Дивечовъден участък "Рила"

Дивечовъден участък „Рила“ се намира в Рило-Родопската област, към Държавното горско стопанство „Самоков“. Стопанисва се от "Ви Ай Хънтинг" ООД. ДУ „Рила“ включва 5 ловища: „Тъмната река“, „Калбура“, „Овнарско“, „Краището“ и „Бели и Леви Искър“.

Общата площ е 5020.8 ха, в т.ч. 4552.5 ха горска територия и 468.3 ха земеделска територия.

В климатично отношение ДУ „Рила“ е разположено изцяло в умереноконтиненталната климатична подобласт на Европейската континентална климатична зона. Тези условия са благоприятна предпоставка за добро развитие на разнообразен  дивеча - дива свиня, дива коза, сърна, елен, вълк , лисица, чакал, глухар.

ДУ „Рила" предлага основните видове лов, одобрени от Министерството на земеделието и храните, при перфектна организация и професионална подкрепа.